תקנון

תקנון ( טיוטה)

של האיגוד הישראלי לחקר וטיפול בקנאביס רפואי

( שם משוער , עד האישור סופי באסיפה הראשונה / מייסדת )

פרק א ' : שם האיגוד, מטרותיו ו סמכויותיו

3 חלופות

איגוד הישראלית לחקר ולטיפול בקנאבינוידים

ISCTR= Israel Society for Cannabinoid Therapy and Research

פורום הישראלית לקידום רפואה קנאבינוידית

ISACM= Israel Society for Advances in Cannabinoid Medicine

אגודה הישראלית לרפואה קנאבינוידית ומחקר

ISCMR= Israel Society for Cannabinoid Medicine and Research

 1. מטרותיה הן:

  1. קידום המחקר בתחום של קנאביונידים ויישומו הקליני ומדעי היסוד.

  2. פיתוח שיטות טיפול, המבוססות על שימוש בקנאבינוידים, טבעיים וסינטטים.

  3. יצירת קשרים בין קלינאים ומדענים העוסקים בתחום של קנאבינוידים.

  4. יזימת וארגון הרצאות, סמפוזיונים, כנסים מדעים, השתלמויות ופעולות מדעיות בתחום של קנאבינוידים.

  5. אירגון קבוצות עבודה (פאנלים של מומחים), העוסקות בבדיקת התוויות ספציפיות לשימוש בקנאבינוידים.

  6. הוצאת ניירות עמדה, מבוססות על ראיות מדעיות ועל ניסיון קליני ארצי ועולמי, לגבי שימוש מושכל בקנאבינוידים, כולל היתייחסות להיבטים אתיים ומיקצועים אחרים.

  7. ייצוג נושאים של שימוש רפואי בקנאבינוידים כלפי המוסדות הרלוונטים בארץ ובעולם.

  8. ביצוע הערכות נאותות מיקצועית בתחום רפואה קנאבינוידית

  9. הדרכה והכשרת רופאים ואנשי מיקצוע אחרים (אחיות, פאראמדיקים), בשימוש רפואי בקנאבינוידים.

  10. מתן יעוץ והדרכה לאירגוני מטופלים ולבני משפחותהם, לגבי היבטים שונים של שימוש רפואי בקנאבינוידים.

  11. האיגוד יפעל בשיתוף פעולה עם איגודים רפואים, מדעיים ומיקצועים הרלוונטים בארץ ובעולם.

 2. האיגוד ירשם כמלכ"ר ברשם האגודות שיתופיות ויפעל בהתאם לתקנות החלות עליו.

פרק ב ' : חברות ודרכי קבלה לחברות

 1. חברים/ות באיגוד יבואו ממגוון המקצועות המדעיים הבסיסיים והקליניים העוסקים או מתעניינים בתחום קנאבינוידים.

 2. על החברים להיות ברמה מקצועית נאותה בשטח.

 3. קבלת חברים/ות תהיה בהתאם להחלטות ועדת הקבלה של האיגוד. חברים/ות יהיו רק תושבי מדינת ישראל או במעמד של חברי חוץ.

 4. ועדת הקבלה תקבע קריטריונים לקבלת חברים/ות, בהתאם לתקנון זה.

לא י גוד יהיה 6 סוגי חברות :

 1. חברים מייסדי ה איגוד / חברה והם מייסדי העמותה החברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

 2. חבר מן המניין מועמד אשר יש לו לפחות Ph.D או תואר מומחה ישראלי ברפואה ואשר מעורב בפעילות מחקרית ו/או טיפולית בתחום קנאבינוידים.

 3. חבר רגיל מועמד אשר יש לו לפחות תואר מוסמך (במדעים בסיסיים- M.Sc/MA וכדומה) או תואר ברפואה ((M.D. ואשר מעורב בפעילות מחקרית ו/או טיפולית בתחום קנאבינוידים .

 4. חבר /ה נלווה / ית – כל גוף משפטי (אירגון/תאגיד/חברה/אדם) חוקי ישראלי, אשר מתעניין בתחום קנאבינוידים וקאנביס רפואי, מקבל תקנון האיגוד ומוכן לתרום מזמנו ומכספו לקידום פעיולות שותפת ועתידית של האיגוד.

 5. חבר /ת חוץ – כל גוף משפטי (אירגון/תאגיד/חברה/אדם) חוקי, בעל/ת אזרחות זרה, העומד/ת בקריטריונים של חבר/ה רגיל/ה או מן המניין, ומעוניין/ת להתקבל לאיגוד.

 6. חבר כבוד – רופא או מדען, אשר פעל ותרם רבות לתחום מחקר או טיפול קנאבינוידים או בקאנביס רפואי, אך כעת בגימלאות או אינו עוסק ישירות או פאופן פעיל בתחום זה.

   1. חברות לחיים – תוענק ליו"רים וסגני יו"רים האגודה בעבר.
   1. מועמד – מצטרף חדש לחברה בשנתיים הראשונות להצטרפותו אליה, ששילם את דמי החברות במלואם. בתום השנתיים יהפוך המועמד ל"חבר". במקרה של הפסקה בחברות בעמותה העולה על שנתיים ימים, יתחיל מחדש מניין שנתיים הימים לעניין סעיף זה.
 1. הפסקת החברות תעשה במקרים חמורים של פגיעה באתיקה או במעמד האיגוד. ההפסקה תעשה ברוב של 2/3 של האסיפה הכללית של האיגוד.

 2. זכות בחירה והבחירות למוסדות האיגוד תהיה רק לחברים/ות מייסדים, חברים מן המניין ולחברים/ות רגילים/ות בלבד.

 3. .כל חבר/ה יכול/ה להשתתף בפעילות האיגוד כשומע/ת, מתדיין/ת או מציג/ה.

 4. הועד המנהל רשאי לקבוע דמי חברות ודמי השתתפות בפעילויות האיגוד, כתנאי לחברות באיגוד.

פרק ג ' : מוסדות האיגוד

ועד מ נהל : הועד המנהל יורכב מ7- חברים (כולל יו"ר), מהם לפחות 4 רופאים, כאשר לפחות 4 חברי ועד יהיו חברים מייסדים.

יו"ר האיגוד וחברי/ות הועד ייבחרו ע"י האסיפה הכללית. הועד הנבחר יתכנס לישיבתו הראשונה תוך חודש מיום הבחירות, ובמעמד זה יבחר את נושאי התפקידים מתוכו – סגן/ית יו"ר (ממלא/ת מקום) וגזבר/ית.

כל החלטות הועד המנהל יתקבלו על פי הצבעת רוב הנוכחים/ות. במידה של תיקו – ליו"ר זכות הכרעה.

כל אחד מחברי/ות הועד (פרט לחברים המייסדים) יבחר/תבחר לקדנציה של שנתיים ימים, ולא יותר מאשר שתי קדנציות ברציפות .

הועד המנהל ימנה:

1. רואה חשבון לבקורת על ענייניו הכספיים של האיגוד, כנדרש בחוק.

2. ועדות אד-הוק לפי הצורך.

הועד המ נהל יבחר מתוכו :

 1. יו"ר, סגן/ית יו"ר (ממלא/ת מקום) וגזבר.

 2. ועדה לקבלת חברים. הועדה תורכב מ3- חברים (מייסדים, רגילים או מן המיניין).

ועדת בקורת תורכב מ2- חברים (מייסדים, רגילים או מן המיניין). הועדה תמונה ע"י הועד המנהל.

 

אסיפה כללית של האיגוד

 1. האסיפה הכללית של האיגוד מהווה את הפורום העליון של האיגוד. היא כוללת את כל החברים/ות המייסדים, הרגילים/ות וחברים/ות מן המניין של האיגוד.

 2. האסיפה הכללית תתכנס לפחות פעם בשנתיים במועד מדוייק שיקבע ע"י הועד המנהל שמכהן באותו זמן. על הועד המנהל לשלוח הזמנות בכתב לפחות חודש לפני מועד האסיפה. לרוב, הישיבה הכללית תהיה באותו זמן של הכנס המדעי.

 3. האסיפה הכללית תהיה חוקית בנוכחות לפחות מחצית מהחברים/ות הרגילים/ות וחברים/ות מן המניין של האיגוד.

 4. במידה ואין פורום, תתפזר הישיבה לשעה ותתכנס שוב. במצב זה תהיה האסיפה חוקית בכל מספר משתתפים המצביעים (החברים/ות המיסדים, רגילים/ות וחברים/ות מן המניין של האיגוד).

 5. הועד היוצא יקבע את סדר היום של האסיפה הכללית.

 6. באסיפה הכללית יוגשו לאשור דו"ח הועד היוצא ודו"ח ועדת הבקורת ויבחר בה הועד החדש. ההצבעה תעשה בהרמת ידים אלא אם היתה דרישה ע"י 10 חברים לפחות להצבעה סודית.

 7. הועד המנהל רשאי לזמן אסיפה כללית שלא מן המניין.

 8. רק חבר/ה המייסד או מן המניין יכול/ה להגיש את מועמדותו/ה ליו"ר, סגן יו"ר, לחבר/ה ועד, או לחבר/ה ועדת בקורת, ו/או להיות מוצע לתפקיד. אם המועמד/ת לא יהיה/תהיה נוכח/ת בעת הבחירות, יש להציג את הסכמתו/ה בכתב לקבל את התפקיד.

 9. ההצבעה תהיה חשאית.

 10. יכול הועד המנהל ליזום הליך בחירות באמצעות הדואר (גם אלקטרוני). במקרה זה תופץ על כך הודעה לפחות חודשיים לפני מועד הבחירות. המעונינים/ות יוזמנו להציג מועמדותם או להציע מועמדים/ות לתפקידים יו"ר, חבר/ת ועד, חבר/ת ועדת בקורת.

 11. תהליך הבחירות יתקיים ע"י כך שלכל החברים/ות תשלח רשימת מועמדים, שעל גביה יתבקש/תתבקש כל חבר/ה לסמן את המועמדים/ות הראויים/ות ביותר, ולשלוח את הטופס חזרה למזכירות הועד עד לתאריך שיקבע מראש. הודעה על תוצאות הבחירות תופץ לכל החברים/ות לא יאוחר מחודש לאחר מועד הבחירות.

 12. הועד המנהל רשאי לזמן אסיפה כללית.

 13. 1/3 מהחברים המייסדים או חברים מן המניין רשאים לדרוש כינוס האסיפה הכללית שלא מן המניין. דרישה זו תעשה בכתב. על הועד המנהל תהיה חובה לכנס האסיפה הכללית תוך חודש מקבלת דרישה זו.

זכות חתימה :

יו"ר, סגן/ית יו"ר (ממלא/ת מקום) וגזבר יהיו מורשי חתימה לביצוע פעולות בנקאיות בשם העמותה.

שניים מהמורשים בתוספת חותמת האיגוד יוכלו לפעול בחשבון לכל דבר ועניין

דיונים והחלטות הועד:

דיוני הועד והחלטותיו יתבצעו בשלושה אופנים:

 1. פגישה פרונטלית מתואמת מראש לפחות פעמיים בשנה

 2. שיחת ועידה טלפונית/וידאו.

במקרה זה יודפסו נושאי הדיון ונוסח ההחלטה המוצע ויוקראו לכל אחד מחברי הועד המשתתפים בשיחה. במידה ותהיינה הערות, תירשמנה הערות אלו בצירוף שם החבר המעיר, תגובות להערתו ,אם תהיינה, ותוצאות ההצבעה תוך פירוט החלטתו של כל חבר משתתף. במסמך זה יצוינו תאריך ושעה והוא יתויק כהחלטה לכל דבר.

מועד שיחת הועידה הטלפונית יתואם מראש על מנת לאפשר השתתפות מספר מקסימלי של חברי ועד; מספר המשתתפים המחייב יהיה בהתאם לתקנון של החלטות ועד בפגישה פרונטלית.

 1. העברה וחתימה בפקס או דואר אלקטרוני:

נושאי הדיון, נוסח ההחלטה המוצע ורשימה מלאה של כל חברי הועד על תפקידיהם השונים יודפסו ויועברו בפקס או בדואר אלקטרוני לכל אחד מחברי הועד. על הטופס יצוינו מספרי הפקס של החברים ויוקצה מקום לחתימה לפני הוספת הערות ולאחר קבלתן. הנוסח המוצע יועבר תחילה לראש הועד, לאחריו למזכיר, לגזבר וממנו לחברי הועד האחרים על פי הרשימה המודפסת על המסמך. כל חבר המקבל את הפקס יצרף חתימתו ,יוסיף הערות במידה והוא רואה בכך צורך ויעביר לחבר הבא אחריו על מנת שכל החתימות תופענה על אותו טופס. במידה והיו הערות יש להעביר סבב נוסף של חתימות בו יציין חבר הועד שהוא מקבל את ההערות ויחתום במקום המיועד לכך.

החלטה בדרך זו דינה כהחלטה פרונטלית מחייבת ומספר משתתפיה בהתאם לתקנון. בדומה להחלטות בשיחת ועידה יש להודיע מראש על ה"דיון" באמצעות הפקס או בדואר אלקטרוני לכל חברי הועד ולוודא השתתפות מכסימלית.

פרק ד ' : הפעולות המדעיות של האיגוד

 1. כנוס פעם בשנתיים יערך כנוס האיגוד. ארגונו באחריות הועד המנהל שיהפוך לועדה המארגנת במקרה כזה. רשאי הועד המ נהל להוסיף חברים/ות לועדה המארגנת. כל חבר האיגוד יכול להרצות בכנוס בתנאי שהעבודה המוצעת נמצאת ראויה לכך ע"י הועדה המארגנת. רשאי אדם שאיננו חבר להרצות ובתנאי שנמצאו לו ממליץ שהוא חבר מייסד או חבר מן המניין והעבודה נמצאה ראויה ע"י הועדה המארגנת. הועד רשאי לדרוש תשלום לכניסה לאירועים אלו מחברים ומאורחים.

 2. פגישות שוטפות כל שנה תערכנה מספר פגישות שוטפות של האיגוד. מטרת פגישות או ימי עיון אלו להביא להכרה הדדית ולדיון עבודות מדעיות בתחום שימוש בקנבינוידים לצרכי הרפואה המתרחשות בארץ או עבודות מחו"ל העשויות לתרום לקידום השטח בארץ; פגישות אלו תערכנה במקומות השונים בארץ. אחריות ארגון הפגישות היא של הועד המנהל אשר יהיה רשאי למנות חברים אחרים בכדי לעזור לו לארגן הפגישה. רשאי הועד המנהל למנות חברים אחרים לארגן הפגישה.

סגירת תפריט