תקנון

תקנון האגודה הישראלית לרפואת קנאביס (ע"ר)

The Israeli Association of Cannabis Medicine

א. שם העמותה ומטרותיה

1.         שם העמותה:

  האגודה הישראלית לרפואת קנאביס

The Israeli Association of Cannabis Medicine

 

2.       מטרות העמותה:

 

2.1.        קידום המחקר בתחום של קנאבינואידים ויישומו הקליני של מחקר זה כמו גם מדעי היסוד בתחום.

 

2.2.        פיתוח שיטות טיפול, המבוססות על שימוש בקנאבינואידים, טבעיים וסינתטיים.

 

2.3.        יצירת קשרים בין קלינאים ומדענים העוסקים בתחום של קנאבינואידים.

 

2.4.        יזום וארגון הרצאות ,סמפוזיונים ,כנסים מדעים ,השתלמויות ופעולות מדעיות בתחום של רפואה קנאבינואידית.

 

2.5.        אירגון קבוצות עבודה (פאנלים של מומחים) ,העוסקות בבדיקת התוויות ספציפיות לשימוש בקנאבינואידים.

 

2.6.        הוצאת ניירות עמדה ,מבוססות על ראיות מדעיות ועל ניסיון קליני ארצי ועולמי ,לגבי שימוש מושכל בקנאבינואידים, כולל התייחסות להיבטים אתיים ומקצועיים אחרים.

 

2.7.        ייצוג נושאים של שימוש רפואי בקנאבינואידים כלפי המוסדות הרלוונטים בארץ ובעולם.

 

2.8.        ביצוע הערכות נאותות מיקצועית בתחום רפואה קנאבינוידית.

 

2.9.        הדרכה והכשרת רופאים ואנשי מיקצוע אחרים (אחיות ,פאראמדיקים) ,בשימוש רפואי בקנאבינואידים.

 

2.10.     מתן יעוץ והדרכה לאירגוני מטופלים ולבני משפחותיהם לגבי היבטים שונים של שימוש רפואי בקנאבינואידים.

 

2.11.     שיתוף פעולה עם איגודים רפואיים, מדעיים ומקצועיים רלוונטיים בארץ ובעולם.

 

ב. חברות בעמותה וקבלת חברים

3.       חברות: חברי העמותה הנם אנשים ממגוון המקצועות המדעיים הבסיסיים והקליניים העוסקים או מתעניינים בתחום טיפולים בקנאבינואידים (להלן: "העוסקים בתחום הקנבינואידים").

 

4.       סוגי חברות בעמותה:

4.1.    חבר מייסד: מייסדי העמותה החברים בה מיום רישום העמותה בפנקס רשם העמותות.

 

4.2.    חבר מן המניין: רופאים שהנם חברי ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), בעלי תואר מומחה.

 

4.3.    חבר רגיל: אדם בעל תואר מוסמך במדעים בסיסיים M.Sc/MA) וכדומה) או תואר ברפואה (M.D). או במקצוע הרוקחות ואשר מעורב בפעילות מחקרית ו/או טיפולית בתחום הקנאבינואידים.

 

4.4.    חבר כבוד: חבר אשר העמותה מבקש/ת להביע את הוקרתו/ הוקרתה אליו, בשל תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על-ידי ועד האגודה ברוב של שני שלישים מחברי הוועד, לפחות.

 

4.5.    עמית: כל גוף משפטי (אירגון/תאגיד/חברה/אדם) חוקי ישראלי, אשר מתעניין בתחום הקנאבינואידים והקאנביס הרפואי ומוכן לתרום מזמנו ומכספו לקידום הפעילות השוטפת והעתידית של העמותה.

 

4.6.    עמית חוץ: כל גוף משפטי (אירגון/תאגיד/חברה/אדם) חוקי בעל אזרחות זרה, אשר מתעניין בתחום הקנאבינואידים והקאנביס הרפואי ומוכן לתרום מזמנו ומכספו לקידום הפעילות השוטפת והעתידית של העמותה.

 

4.7.    מועמד: מצטרף חדש לעמותה, או כזה שחברותו הופסקה, בשנתיים הראשונות להצטרפותו אליה, ששילם את דמי החברות במלואם. בתום השנתיים יגיש המועמד בקשת הצטרפות בנוסח הקבוע בסעיף 5.1 להלן ורק לאחר אישור ועד העמותה, המועמד יהפוך להיות חבר עמותה (בהתאם לסוג הרלוונטי).

 

5.       קבלת חברים:

 

5.1.    העוסקים בתחום הקנבינואידים המעוניינים להתקבל כחברים באגודה, יגישו בקשה לועד העמותה, בצירוף מסמכים רלוונטיים, בזו הלשון:

 

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר באגודה הישראלית לחקר וטיפול בקנבינואידים מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה"

 

5.2.    ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד, אשר רשאי לאשר קבלתו של מועמד ואת סוג החברות או לבקש הבהרות מהמועמד באשר לרקע המקצועי שלו או באשר לפועלו בתחום הקנבינואידים.

 

5.3.    הועד ינמק בכתב את החלטתו, בדבר קבלה או דחיית בקשה לחברות. במקרה של דחיית חברות, יאפשר הועד למועמד להופיע בפני הועד ולטעון את טיעוניו. הועד ישקול את טיעוני המועמד והחלטתו תהיה סופית.

 

 

6.       זכויות וחובות של חברים:

 

6.1.    חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד. בהעדר הוראה אחרת, כל הזכויות המופיעות בסעיף קטן זה, יחולו לגבי כל סוגי החברים המפורטים בסעיף 4 לתקנון זה.

 

6.2.    עמית, עמית זר או מועמד, יהיו רשאים להשתתף, בפעולות העמותה ולהינות משירותיה, אך לא יהיו בעלי זכות הצבעה ולא יוכלו להיבחר לועד או לשאר מוסדות העמותה.

 

6.3.     הועד יקבע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים, העמיתים והמועמדים, בגובה שיתעדכן מעת לעת לפי הצורך. חבר כבוד יהיה מנוע מתשלום דמי חבר.

 

6.4.    פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 

7.       פקיעת חברות:

 

7.1.    החברות בעמותה פוקעת:

 

7.1.1.  במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו.

 

7.1.2.  בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש.

 

7.1.3. בהוצאתו מן העמותה.

 

7.2.    הועד יהיה רשאי להחליט על הוצאת חבר או עמית מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

 

7.2.1.  החבר או העמית לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו. על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב, ועל אף שחלפו 30 ימים, לפחות, בין אזהרה לאזהרה.

 

7.2.2.  החבר או העמית לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.

 

7.2.3. החבר או העמית פעל בניגוד למטרות העמותה.

 

7.2.4.  החבר או העמית הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

 

7.2.5.  החבר או העמית הוכרז כפסול דין.

 

7.3.    הועד לא יקבל החלטה להוציא חבר או עמית מהעמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו לפניו.

 

7.4.    הזמנה, דרישה, התראה והודעה רשמית אחרת של העמותה לחבר שתינתן בכתב או תימסר לו בכתב או תימסר לו ביד או תישלח בדואר אלקטרוני הרשום בפנקס החברים. ההודעה תחשב שהגיעה למענה ביום המשלוח בדוא"ל לחבר או לעמית.

 

 

ג. מוסדות העמותה

 

8.       האסיפה הכללית:

 

8.1.        האסיפה כללית תתכנס לכל הפחות אחת לשנה. מועד האסיפה, שעתה ומקומה ייקבעו על-ידי הועד.

 

8.2.        אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.

 

8.3.    סדר היום ייקבע על-ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום, כפי שפורסם, לא יידון באסיפה.

 

8.4.        יו"ר הועד ישמש כיו"ר האסיפה. בהעדרו ישמש חבר ועד שייבחר ע"י האסיפה.

 

8.5.        אסיפה כללית שלא מן המניין תוכל להיות מכונסת בכל עת ע"י הועד או לפי בקשה שחתומים עליה לפחות 10% מחברי העמותה באותה העת.

 

8.6.        כל אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה של ועד העמותה שתינתן לכל החברים לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 

8.7.        האסיפה הכללית רשאית להחליט על שינוי התקנון או חלקים ממנו.

 

8.8.        האסיפה הכללית רשאית לדון בהחלטות שהתקבלו בועד, לבטלן ולהנחות את הועד לקבוע נתיב פעולה חדש.

 

8.9.        החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של הנוכחים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר העמותה להכריע. ההצבעות יהיו בהרמת יד, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על-ידי שליש או יותר מהמשתתפים. אם הדעות בהצבעה יהיו שקולות – יכריע היו"ר.

 

8.10.     מנכ"ל העמותה או אדם אחר מטעמו ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 

8.11.     מניין:

 

8.11.1.    אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה שאינם חברי ועד. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

 

8.11.2.    לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהא מספרם אשר יהא.

 

9.       ועד העמותה:

 

9.1.         מספר חברי הועד יהיה עד 21 חברים וייקבע בהחלטת האסיפה הכללית, ובלבד שיכלול מספר אי זוגי.

 

9.2.         חברי הוועד ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית בהצבעה חשאית. ועד העמותה יהיה רשאי לקבוע כי הבחירות לועד יתקיימו באמצעים אלקטרוניים מאובטחים ובלבד שיקיימו את העקרון לפיו הבחירות יהיו חשאיות ולכל חבר יהיה קול אחד.

 

9.3.         כל חבר עמותה רשאי להציג את מועמדותו לחבר ועד 7 ימים לפני ההצבעה לבחירת הועד.

 

9.4.         במידה וכמות המועמדים לועד פחתה ממספר חברי הועד שנקבעה באסיפה הכללית, יכהן הועד כמספר המועמדים שהציגו את מועמדותם.

 

9.5.         הועד יכהן החל מרגע היבחרו באסיפה הכללית לתקופה של עד 2 שנים. חבר ועד יוכל לכהן כחבר ועד עד שלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן יוכל להגיש את מועמדותו רק לאחר תקופת צינון בת קדנציה אחת (שנתיים).

 

9.6.         האסיפה הכללית רשאית ברוב קולות, להעביר בכל עת את הועד או חבר ועד מכהונתו. העבירה האסיפה הכללית את הועד מכהונתו, תבחר האסיפה הכללית ועד חדש באותו מועד, שאם לא, ההחלטה על העברת הועד מכהונתו לא תכנס לתוקף.

 

9.7.         חבר ועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד.

 

9.8.         במקרה שהתפנה מקומו של חבר ועד, או שנבצר מחבר ועד למלא את תפקידיו, יציע היו"ר למועמד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר מבין המועמדים שהעמידו עצמם לבחירה בבחירות הקודמות להצטרף לועד במקום החבר שמקומו התפנה. היה וסירב המועמד, יפנה היו"ר לבא אחריו במספר הקולות לפי סדר יורד עד למציאת מועמד. לא נמצא מועמד מבין החברים האמורים, רשאי הועד לצרף אליו כל חבר עמותה אחר. במקרה של נבצרות, חבר הוועד שימונה במקום החבר שנבצר ממנו למלא את תפקידיו, ימלא את מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

 

9.9.         הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו כמו גם את זימונן ודרך ניהולן.

 

9.10.     החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. היו הקולות שקולים, תכריע דעתו של היו"ר.

 

9.11.     הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו ויאפשר בתיאום מראש וככל הניתן, לכל חבר עמותה לעיין בהם. על אף האמור, במידה ויתעורר חשש כי פרסום עלול לפגוע בסוד מסחרי ו/או בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם, או כי יהיה בו כדי לפגוע באופן אחר באדם כלשהו, יפנה הועד ליועץ המשפטי לעמותה ויפעל על-פי המלצותיו.

 

9.12.     כל חבר עמותה רשאי להשתתף בכל אחת מישיבות הועד כמשקיף.

 

9.13.     הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמו פעולות שהן בתחום סמכותו. כן רשאי הועד להסמיך כל חבר בעמותה לפעול ולחתום בשמה בכל עניין. כל התחייבות כספית, לרבות המחאות, תחייב חתימת שני מורשה חתימה יחד.

 

9.14.     חובתו של הועד בבואו לדון בשאלה שיש בה כדי להשפיע על עניינו של חבר עמותה או שאלה הנוגעת לחבר עמותה, להזמין אותו לדיון בישיבת הועד בטרם תתקבל כל החלטה או פעולה בעניין.

 

9.15.     הועד ימנה מנכ"ל לעמותה. הגדרת תפקידיו של המנכ"ל ושכרו ייקבעו ע"י הועד. הועד רשאי למנות בעלי תפקידים נוספים.

 

9.16.     הועד יבחר מתוכו אדם שישמש כסגן וממלא מקומו של יו"ר העמותה. כמו כן יהיה הועד רשאי למנות תפקידים נוספים מבין חברי הועד כגון גזבר ומזכיר אשר תפקידיהם וסמכויותיהם יוגדרו על ידי הועד.

 

9.17.     הועד יהיה רשאי למנות מתוכו ועדות משנה ולקבוע את תפקידיהן וסמכויותיהן.

 

9.18.     ישיבת ועד לא תיפתח אם לא נכחו לפחות שליש מתוך חברי הועד. הועד יהיה רשאי לקיים את ישיבותיו גם באמצעים אלקטרוניים או באמצעות שיחת טלפון.

 

9.19.     ישיבות ועד יתקיימו לכל הפחות פעמיים בשנה.

 

9.20.     חבר ועד לא יהיה זכאי לשכר עבור שירותיו לעמותה. הועד יהיה רשאי להחליט על מתן החזר הוצאות בהתאם לתקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), תשע"ב-2012.

 

9.21.     חבר ועד שנעדר מארבע ישיבות רצופות ללא סיבה סבירה, רשאי הועד להמליץ לאסיפה הכללית להפסיק כהונתו, זאת לאחר ששמע את טענותיו. מובהר כי ההחלטה על העברת חבר הועד מכהונתו תתקבל על ידי האסיפה הכללית.

 

10.   יו"ר העמותה:

 

10.1.     יו"ר העמותה ייבחר על ידי האסיפה הכללית במסגרת בחירת ועד העמותה ויציג את מועמדתו מבין חברי הועד, על ידי האסיפה הכללית. כל חבר עמותה רשאי להציג את מועמדותו ליו"ר העמותה ועד 7 ימים לפני האסיפה הכללית שנקבעה לבחירת הועד.

 

10.2.     תקופת הכהונה של יו"ר העמותה תהא שנתיים. יו"ר עמותה יוכל לכהן כיו"ר עד שלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן יוכל להגיש את מועמדותו רק לאחר תקופת צינון בת קדנציה אחת (שנתיים).

 

10.3.     מועמד ליו"ר העמותה יעמוד לבחירה גם כחבר ועד. לא נבחר המועמד לכהונת חבר ועד, לא יהיה רשאי לשמש כיו"ר.

 

10.4.     לתפקיד יו"ר יבחר המועמד שזכה במספר הרב של קולות לתפקיד יו"ר מבין המועמדים שהציגו עצמם לתפקיד יו"ר ונבחרו כחברי ועד. במידה ושני מועמדים ליו"ר יקבלו מספר זהה של קולות, ייבחר לתפקיד יו"ר  המועמד שקיבל את מרבית הקולות כחבר ועד. היה ומספר הקולות שקיבלו המועמדים לחבר ועד זהה , יכריע הועד הנבחר בדבר בהצבעה בין חבריו.

 

10.5.     במידה ולא יוצגו מועמדים לתפקיד היו"ר האסיפה, או במידה ולא נבחר לועד מי מבין המועמדים שהציגו את מועמדותם לתפקיד יו"ר, אזי יבחר הועד הנבחר יו"ר מבין חברי הועד.

 

10.6.     האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את היו"ר מתפקידו, באמצעות רוב המצביעים. הועבר היו"ר מתפקידו, הוא ימשיך לכהן כחבר ועד, אלא אם החליטה האסיפה הכללית אחרת.

 

10.7.     במקרה שהיו"ר התפטר או הועבר מתפקידו, יחליף מקומו סגן היו"ר.

 

11.   ועדת ביקורת:

 

11.1.     העמותה תמנה באסיפה הכללית ועדת ביקורת לבדיקת ענייניה הכספיים והמשקיים. ועדת הביקורת תהיה מורכבת משלושה חברים לפחות מבין חברי עמותה. הועדה תביא את המלצותיה בפני האסיפה הכלית על הדוחות הכספיים השנתיים אשר יובאו בפניה.

 

11.2.     לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד המנהל וכחבר ועדת הביקורת.

 

11.3.     ועדת הביקורת תקבל את דוחותיה המבוקרים של העמותה, תדון בהם, תאשר אותם ותגיש את סיכום דיוניה והמלצותיה לאסיפה הכללית.

 

11.4.     האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון חיצוני שישמש כמבקר העמותה, הכל בכפוף לחוק. במקרה שנתקבלה החלטה כאמור יביא רואה החשבון החיצוני בפני האסיפה הכללית את המלצותיו על הדו"חות הכספיים השנתיים אשר יובאו לפניה לאישורה. מובהר כי רואה חשבון חיצוני שימונה על-פי סעיף זה לא יהיה אותו רואה חשבון שעוסק בניהול פנקסי החשבונות של העמותה.

 

11.5.     תקופת הכהונה של ועדת הביקורת תהא שנתיים. חבר בועדת ביקורת יוכל לכהן עד שלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן יוכל להגיש את מועמדותו רק לאחר תקופת צינון בת קדנציה אחת (שנתיים). רואה חשבון חיצוני, ככל ויומונה, יוכל לכהן ללא הגבלה.

 

 

ד. ניהול ספרים ורואה חשבון

12.   ניהול ספרים:

 

12.1.     העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקותיה ואת מצבה הכספי. הניהול השוטף של העמותה יתבצע ע"י המנכ"ל (או אדם אחר שימונה על ידי הועד) בפיקוח הועד.

 

12.2.     כל חבר וועד  או חבר ועדת ביקורת רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר בועד ומכל עובד של העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים למילוי תפקידו.

 

13.   רואה חשבון:

 

13.1.     רואה החשבון של העמותה ימונה באסיפה הכללית לתקופה של שנתיים. שכרו ותנאי ההתקשרות עם רואה החשבון ייקבע על ידי הועד. רואה החשבון יסייע לועד בניהול פנקסי החשבונות.

 

13.2.     במידה ורואה החשבון לא ימלא את תפקידו כיאות וכנדרש, תהיה האסיפה רשאית להפסיק את התקשרותו ולבחור רואה חשבון אחר במקומו, אשר יכהן עד לאסיפה הקרובה.

 

ה. נכסי העמותה; שונות

 

14.   לא יחולקו כל רווחים או טובות הנאה לחברי העמותה במשך כל תקופת פעילות העמותה ולרבות במקרה שתפורק. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

 

15.   כל האמור בתקנון זה הנכתב בלשון זכר, מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

 

 

סגירת תפריט